Algemene voorwaarden

Artikel1: Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen CrossFit V12 en de persoon (hierna te noemen “de deelnemer”) die gebruik maakt van de faciliteiten van CrossFit V12.
2. Bijzondere afspraken die van deze voorwaarden afwijken of deze aanvullen, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts per geval.
Artikel 2: Aanmelding
1. Aanmelding als deelnemer vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen en af te geven aan een instructeur van CrossFit V12. Vanaf dat moment is de deelnemer lid van CrossFit V12.
2. De deelnemer ontvangt na het verwerken van de het inschrijfformulier inlog gegevens voor de inschrijving van de lessen.
Artikel 3: Termijn en betalingsvoorwaarden
1. Het bij inschrijving overeengekomen abonnementsgeld zal via automatisch incasso per maand afgeschreven worden. Tenzij is aangegeven dat men per factuur wil betalen. Op de factuur zal de uiterste datum van betaling zijn vermeld.
2. Alle abonnementsvormen lopen stilzwijgend door voor onbepaalde tijd.
3. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.
4. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of zonering om welke reden dan ook, wordt € 2,50 administratiekosten in rekening gebracht. Indien de verschuldigde bedragen niet binnen 15 kalenderdagen zijn voldaan, wordt de deelnemer voor de laatste keer in de gelegenheid gesteld om voor voldoende saldo zorg te dragen of zelf het verschuldigde bedrag te voldoen.
Indien de deelnemer na een periode van vier weken nog steeds in gebreke gebleven is, wordt de vordering en alle nog te incasseren termijnen van het abonnement uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden, met een minimum van €150, =, zijn voor rekening van de
deelnemer.
5. Terugboeking van automatisch afgeschreven bedragen is mogelijk binnen 30 kalenderdagen.
6. CrossFit V12 behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 1 maand voor een prijswijziging worden de deelnemers hiervan in kennis gesteld.
Artikel 4: Lessen.
1. De lessen van CrossFit V12 worden aangeboden via een inschrijfsysteem. Het inschrijfsysteem is gebaseerd op het gekozen abonnement.
2. Op het moment dat de les is volgeboekt heeft de deelnemer een mogelijkheid om te kiezen tussen de wachtlijst of een ander moment van het volgen van een les.
3. Op officiële en erkende feestdagen en/of tijdens evenementen is CrossFit V12 gerechtigd gesloten te zijn dan wel de openingstijden en/of aanbod aan te passen.
Artikel 5: Wijziging/Beëindiging van het lidmaatschap
1. Het lidmaatschap van CrossFit V12 is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.
2. Het lidmaatschap kan op elk moment worden gewijzigd in overleg tussen de deelnemer en CrossFit V12.
3. De deelnemer kan zijn lidmaatschap beëindigen door het onlineformulier lidmaatschap opzeggen in te vullen van CrossFit V12. Hierbij geld een opzegtermijn van een maand vanaf einde maand van de opzegging.
4. CrossFit V12 behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag het lidmaatschap eenzijdig te beëindigen zonder teruggave van betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor de lopende termijn vervalt.
5. Het lidmaatschap van CrossFit V12 is alleen bij langdurige blessures tijdelijk te pauzeren, mocht het voorkomen dat het lid zijn lidmaatschap tijdens deze periode wil beëindigen dan geldt artikel 5 lid 3. Pauzeren kan aangevraagd worden via het onlineformulier lidmaatschap pauzeren.
Artikel 6: Risico en aansprakelijkheid
1. CrossFit V12 aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer.
2. Het gebruik maken van de faciliteiten, trainingsondersteuning, het volgen van groepslessen of een programma bij CrossFit V12, is geheel voor eigen risico van de deelnemer.
3. CrossFit V12 aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de deelnemer.
4. De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg)schade die ten gevolge beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt.
5. Tevens zal de deelnemer CrossFit V12 vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.
Artikel 8: Huisregels
1. De deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de
huisregels van CrossFit V12 en hiernaar te handelen.
2. De algemene voorwaarden en de
huisregels van CrossFit V12 zijn in te zien via het inschrijfformulier of op te vragen.
3. Bij misdragingen van de deelnemer zal artikel 5 lid 4 van toepassing zijn.
Artikel 9: Persoonsgegevens
1. CrossFit V12 verwerkt de persoonsgegevens van de deelnemer ten behoeve van een goede bedrijfsvoering, waaronder onder meer wordt verstaan het onderhouden van een goede ledenadministratie
2. De persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand in de computer, waarin alle deelnemers van CrossFit CV12 zijn opgenomen. CrossFit V12 en haar werknemers gaan vertrouwelijk om met de verstrekte gegevens. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk ten behoeve van het genoemde doel.
3. De deelnemer kan verzoeken om inzage van zijn persoonsgegevens en om verbetering, aanvulling of wijziging van deze gegevens, welk verzoek zal worden gehonoreerd indien dit redelijkerwijs mogelijk is.
Artikel 10: Rechtstoepassing
1. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is het Nederlands recht van toepassing. Tenzij op basis van dwingen recht anders wordt bepaald.
2. Door zijn inschrijving verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden en de huisregels van CrossFit V12 te accepteren.
CrossFit V12, 05052021.

Deze website en/of de third-party tools verwerken persoonlijke data.
Je kunt je uitschrijven via de volgende link Uitschrijven